Bedreigd milieu en beschermde gebieden

Milieuverontreiniging, verstedelijking, jacht, nieuwe landbouwtechnieken en veranderingen die verband houden met het milieu (in het bijzonder de oprukkende woestijnen)… Egypte wordt op grote schaal door dergelijke natuurrampen geteisterd. Alle ecosystemen van woestijnachtige gebieden die nu worden bedreigd, zijn bijzonder kwetsbaar. Het bekendste voorbeeld blijft de Nijl zelf met de Assoeandam. Het vruchtbare slib dat vroeger stroomopwaarts werd afgezet, is vervangen door kunstmest, wat een verwoestende uitwerking heeft op de kwaliteit van water en bodem. Een tweede, uitermate verontrustend effect is dat de stroming van de Nijl niet langer krachtig genoeg zal zijn om de sedimentatie in de Nijldelta te beperken. Ook is de rivier niet langer in staat de zee terug te dringen, die nu de kust erodeert. Pas sinds heel kort is men in Egypte bewust bezig met milieubescherming. Een vijftiental nationale natuurparken en natuurreservaten is nu ingericht en daarnaast is een educatief milieuprogramma gestart. De onderzoeken en inspecties van het Egyptisch Bureau voor Milieuzaken (EEAA: Egyptian Environment Affairs Agency) dat in de jaren tachtig werd opgericht, beginnen voorzichtig vruchten af te werpen. Caïro is de meest vervuilde stad ter wereld nog vóór Mexico; ondanks gerichte initiatieven staat de stad nog aan het begin van een plan van aanpak. Een van die initiatieven betreft het gebruik van niet-vervuilende brandstoffen door het openbaar vervoer… maar dan is er nog de rest van het wagenpark!